C++ 模板类array

0
12

#include < array >  // 需要包含该头文件
...
using namespace std;  // array位于std中

array < int, 5 > ai;  // create array object of 5 ints
array < double, 4 > ad = {1.2, 2.1, 3.43, 4.3};  // 初始化
array < double, 4 > ad {1.2, 2.1, 3.43, 4.3};  // 列表初始化

 C++11新增

基本用法:

array<typeName, n_elem> arr;  // n_elem不能是变量

 

特点:

长度固定(使用栈(静态内存分配),而不是自由存储区,因此效率与数组相同,但更方便,更安全,且比vector效率更高)

<

发布回复

请输入评论!
请输入你的名字