QString转char *

0
7

故事背景:最近用到阿里云的OSS,里面用到了好多char *,但是我QT里面都是QString,我尝试用QString::fromstdstring(“”).c_str();会报错,不知道是编码问题还是怎么

技术调研:需要把QString转为UTF

QString strTest = "";
string strInstanceId(strTest.toUtf8().constData(), strTest.toUtf8().length());
char * instanceId = (char *)strInstanceId.c_str();

大家有更好的方法可以分享出来,咱们及时讨论沟通哈。

<

发布回复

请输入评论!
请输入你的名字