js 改td背景色,ie中如果不用兼容性視圖或firefox中無效 -开发者知识库

js 改td背景色,ie中如果不用兼容性視圖或firefox中無效 -开发者知识库,第1张

代碼如下,請各位幫忙看看如何修改才能在firefox下有效
function color()
  {
  for(var j=1;j<=MonthDays;j ){
  for(var i=1;i<=10;i ){
  var line,row; 
  line="hh_" j "_11";
  row="hh_" j "_" i "";

  if(document.getElementById(line).value==0){
  document.getElementById(row).style.backgroundColor="#cc99cc";

  }
  }
  }
  }

29 个解决方案

#1


if(document.getElementById(line).value=="0"){ 試試

最佳答案:

本文经用户投稿或网站收集转载,如有侵权请联系本站。

发表评论

0条回复