nixos - 运行sublime text 3时没有这样的文件或目录

nixos - 运行sublime text 3时没有这样的文件或目录,第1张

我需要一些帮助在Nixos 17.03中安装sublime text 3。 我已经从sublime下载并解压缩了tar球,当我尝试执行/ opt / sublime_text / sublime_text时会发生这种情况:

/opt/sublime_text/sublime_text 
sh: /opt/sublime_text/sublime_text: No such file or directory

该文件存在于具有运行权限的正确位置。

sh-4.4$ cd /opt/sublime_text/
sh-4.4$ ls -la
totalt 15944
drwxr-xr-x 4 jan users  4096 23 sep 2016 .
drwxr-xr-x 7 jan users  4096 30 apr 23.28 ..
-rw-r--r-- 1 jan users  30118 23 sep 2016 changelog.txt
-rwxr-xr-x 1 jan users 488672 23 sep 2016 crash_reporter
drwxr-xr-x 7 jan users  4096 23 sep 2016 Icon
drwxr-xr-x 2 jan users  4096 23 sep 2016 Packages
-rwxr-xr-x 1 jan users 7883616 23 sep 2016 plugin_host
-rw-r--r-- 1 jan users 2624408 23 sep 2016 python3.3.zip
-rw-r--r-- 1 jan users  28578 23 sep 2016 sublime_plugin.py
-rw-r--r-- 1 jan users  37137 23 sep 2016 sublime.py
-rwxr-xr-x 1 jan users 5200392 23 sep 2016 sublime_text
-rw-r--r-- 1 jan users   532 23 sep 2016 sublime_text.desktop

最佳答案:

1 个答案:

答案 0 :(得分:1)

是的,该文件确实存在并且可执行!但是,错误消息具有误导性。

尝试在该ELF文件上运行file命令: $ file ./sublime_text ./sublime_text: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux.so.2, for GNU/Linux 2.6.24, BuildID[sha1]=e359d67c8f71f88174135aefc069239f64f26c42, stripped 你看,它指的是/lib/ld-linux.so.2解释器库,它在NixOS上不存在。

虽然sublimetext3打包在Nixpkgs中,但我们可以看到它引用了另一个解释器: $ file /nix/store/bv5j4qiif1h9db6qcfl9axhv7rvza2b8-sublimetext3-3114-bin/.sublime_text-wrapped /nix/store/bv5j4qiif1h9db6qcfl9axhv7rvza2b8-sublimetext3-3114-bin/.sublime_text-wrapped: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /nix/store/jm1n87rp8vr90j9ahcrfzr57nc2r8vgf-glibc-2.24/lib/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 2.6.24, BuildID[sha1]=93b181f0f699bd88a052048070efe8ad6757a6fd, stripped

这是通过在二进制文件上运行patchelf来实现的,这是一个common trick in Nixpkgs/NixOS to fix binaries。

本文经用户投稿或网站收集转载,如有侵权请联系本站。

发表评论

0条回复